جزوات و مقالات و پروژه های فنی مهندسی

محبوبترین محصولات

دانلود دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2 - تهران مرکز

دانلود دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2 - تهران مرکز                 محتویات محصول :    طرز تهیه و انجام گزارش کار  نکاتی در خصوص نحوه کار در آزمایشگاه  جدول مقاومت های رنگی و نحوه خواندن آنها  آشنایی با منبع تغذیه DC  و AC  مورد استفاده در آزمایشگاه    آزمایش 1 : بررسی قانون اهم  آزمایش 2 : بهم بندی سری مقاومت ها  آزمایش 3 : بهم بندی موازی مقاومت ها&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1027-دانلود فیزیک 2 استاد غفاری تهران مرکز

1027-دانلود فیزیک 2 استاد غفاری تهران مرکز              محتویات محصول   الکتریسیته  میدان الکتریکی میدان بار نقطه ای میدان الکتریکی یکنواخت  حل 4 مثال  اثر میدان الکتریکی بر اشیای باردار بیان قاون گاوس حل 4 مثال شار الکتریکی بررسی رساناهای باردار پتانسیل الکتریکی پتانسیل بارهای مختلف حل 3 مثال سطوح هم پتانسیل ارتباط سطوح هم پتانسیل و خط میدان بدست آوردن میدان با استفاده از تابع پت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله تاریخچه کولیس

دانلود مقاله تاریخچه کولیس              محتویات محصول  مقدمهتاریخچه کولیستئوری آزمایشکولیسروش کار کولیسروش کار ریز سنجطرز خواندن کولیسطرز خواندن ریز سنج  تعداد صفحات : 10فرمت فایل : پی دی اف قابلیت پرینت : -نوشتار : تایپی قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب سپس به مشاهده فایل بپردازید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1020-دانلود جزوه فیزیک 1 اسدی تهران مرکز

1020-دانلود جزوه فیزیک 1 اسدی تهران مرکز               محتویات محصول   کار و انرژی کار نیروی گرانشی کار نیروی متغیر توان انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی کار و انرژی پتانسیل تعیین مقدار انرژی پتانسیل پایستگی انرژی مکانیکی مرکز جرم و تکانه خطی تکانه خطی سیستم ذرات برخورد های پیاپی پایستگی تکانه خطی تکانه و انرژی خطی در برخوردها برخوردهای ناکشسان یک بعدی برخوردهای کشسان یک بعدی هدف ساکن برخورد دو ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1019-دانلود فیزیک 2 نورعلیشاهی تهران مرکز

1019-دانلود فیزیک 2 نورعلیشاهی تهران مرکز                 محتویات محصول   قانون کولنتقسیم بندی اجسام از نظر بار الکتریکیمیدان الکتریکیدوقطبی الکتریکیتوزیع طولی خط بار توزیع سطحی بارتقارن الکتریکیقانون گاوسپتانسیل الکتریکیمیدان کمانخازنخازن کرویبه هم بستن خازن هاجریان الکتریکیشدت جریان الکتریکیمقاومت الکتریکیمقاومت یک سیم رساناچگالی جریان الکتریکیبه هم بستن مقاومت هاترکیب سری و موازیبا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1017-دانلود جزوه فیزیک 2 غفاری تهران مرکز

1017-دانلود جزوه فیزیک 2 غفاری تهران مرکز               محتویات محصول  الکتریسیتهخواص کمیت بار الکتریکیمیدان الکتریکیمیدان بار نقطه ایمیدان الکتریکی یکنواختاثر میدان الکتریکی براشیای باردارمیزان گشتاور میله ایبیان قانون گاوسشار الکتریکیبررسی رسانه باردارپتانسیل الکتریکیسطوح هم پتانسیل ارتباط سطوح هم پتانسیل و خطوط میدانبدست آوردن میدان با استفاده از تابع پتانسیل الکتریکیانرژی پتانسیل الکترواستا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1018-دانلود فیزیک 2 استاد زمانی تهران مرکز

1018-دانلود فیزیک 2 استاد زمانی تهران مرکز                 محتویات محصول    بار الکتریکینیروی الکتریکیاصل بقا بار الکتریکیمیدان الکتریکیرسم خطوط نیروی الکتریکیتوزیع پیوسته حجمی بارمیدان الکتریکیشار الکتریکیقانون گوسپتانسیل الکتریکیخازن دی الکتریکمحاسبه ظرفیت خازن الکتریکیمحاسبه چگالی در خازن تختقانئن گوس در الکتریک هاجریان الکتریکی - مقاومت الکتریکیقانون اهمرنیروی محرکه الکتریکی و مدار  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1022-دانلود جزوه فیزیک 1 صادقی تهران مرکز

1022-دانلود جزوه فیزیک 1 صادقی تهران مرکز               محتویات محصول   تعریف گرماانواع گرماکارقاونو اول ترمودینامیکروش های انتقال گرماقاتون عمومی گازهای ایده آلانبساط هم دمای گاز کاملآنتروپیقانون دوم ترمودینامیکماشین کارنو ماشین استرینکیخچالانرژی جنبشیپایستگی قضیه انرژیکار نیروهای متغیرتاثیر اصطکاک بر انرژیتوانکار ونیروی گرانش زمینکار ونیروی دمای متغیرانرژی پتانسیل نیروهای پایستار و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1021-دانلود جزوه فیزیک 1 صبوری تهران مرکز

1021-دانلود جزوه فیزیک 1 صبوری تهران مرکز                 محتویات محصول    انواع دیواره های حرارتیگاز کامل و حقیقیاندازه گیزی دما ایراد ساختمانیحالت سری و متوالیانتقال گرمافرآیند بازگشت پذیر و ناپذیرچرخه سیکلچرخه کارنو و کاراییتعریف قانون  دوم نیوتونحرکت دو بعدیبرخورد مکانیکی یک بعدی و دو بعدی  مشخصات محصول    تعداد صفحات : 53قابلیت پرینت : -قالبیت ویرایش : -فرمت ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه